Privacy policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum poslední aktualizace: 2.7.2018

Níže uvedené zásady popisují postupy společnosti  SOMFY, spol. s r.o., se sídlem Bavorská 2780/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 25070941, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47103 (dále jen „SOMFY“ nebo „naše společnost“) jako správce vašich osobních údajů při jejich shromažďování a zpracovávání z hlediska ochrany uvedených údajů. Používáním našich webových stránek či našich služeb nebo kontaktováním nás telefonicky automaticky souhlasíte s našimi postupy z hlediska ochrany soukromí vašich osobních údajů a berete tyto zásady na vědomí. Pokud je však pro poskytování některých služeb z naší strany vyžadován Váš předchozí souhlas, požádáme Vás o něj před započetím zpracování osobních údajů pro takový účel. I – Informace, které od vás požadujeme
 1. Použitý postup a povaha shromažďovaných informací
Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat několika způsoby: a/ Když jste v kontaktu s naší společností, shromažďované informace zpracovává počítač, a to zejména v následujících případech: - Při návštěvě naší webové stránky www.somfy.cz; - Když si vytvoříte zákaznický účet v sekci „Můj účet“ na www.somfy.cz nebo obchodní účet na www.somfy.cz; - Když si zakoupíte produkt SOMFY online nebo uzavřete smlouvu na službu týkající se produktu SOMFY; - Když si na www.somfy.cz nebo prostřednictvím e-mailu zaregistrujete záruku poskytovanou společností SOMFY nebo jedním z jejích partnerů; - Když nás oslovíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nebo specializovaného formuláře za účelem využití naší specializované technické podpory nebo poprodejních služeb (např. SOMFY Support, SOMFY Lead a SOMFY Assistance); - Když si vyžádáte cenovou nabídku nebo informace (např. dokumentaci) pro jeden ze svých projektů od některého z našich obchodních partnerů uvedených na webových stránkách www.somfy.cz, a to telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek www.somfy.cz; nebo - Když se zúčastníte průzkumu spokojenosti, využijete nabídku sponzoringu, nebo se zúčastníte některé promoakce na jedné z našich webových stránek, - Při návštěvě showroomu v sídle naší společnosti. b/ Za účelem zajištění výkonnosti služeb a produktů společnosti SOMFY se na našich serverech ukládají a po celou dobu poskytování služeb uchovávají technické údaje týkající se používání a konfigurace vašeho zařízení, a to zejména u produktů kompatibilních s našimi službami dálkově ovládané a propojené domácí automatizace (Systémy domácí automatizace). Tyto technické údaje a údaje o využívání může společnost SOMFY nebo kterýkoli z jejích partnerů použít s vaším předchozím souhlasem k tomu, aby vám nabídl/a služby, zejména údržbu a podporu. b/ V případě, že budete používat naší mobilní aplikaci TaHoma nebo Connexoon může být navíc vyžadováno použití technologie GPS vestavěné ve vašem zařízení (chytrém telefonu, tabletu). V takovém případě doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele operačního systému (např. Apple Inc. v případě iOS, Google Inc. v případě Android) a v takovém případě samozřejmě je nutné instalovat na vašem mobilním telefonu či tabletu příslušnou mobilní aplikaci. Před jejím nainstalováním jste vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním svých údajů. Pokud tento souhlas neudělíte, nebude možné mobilní aplikaci využívat. c/ Když navštívíte webové stránky www.SOMFY.cz, můžeme prostřednictvím „cookies“ nebo „IP adres“ shromažďovat informace o vašich aktivitách na těchto stránkách. Informace o užívání a účelu cookies jsou uvedeny v odstavci II níže.
 1. Rozsah zpracovávaných údajů
Osobní údaje, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, odpovídají situaci a jsou nutné ke zpracování vašich požadavků. Z tímto účelem o vás můžeme zpracovávat zejména následující osobní údaje: - příjmení, křestní jméno, titul, - název společnosti, - poštovní adresa, - e-mailová adresa, - telefonní číslo, - bankovní údaje (pokud jsou nutné), - fotografie související s užíváním příslušenství pro vzdálené zobrazení vašeho obydlí, - datum uzavření smlouvy na službu nebo datum prodeje produktu, - informace o technickém problému či požadavku na asistenci, umístění vašich produktů, technické údaje a nastavení konfigurace vašeho zařízení pro domácí automatizaci, informace o vašem projektu, - Informace, zda jste majitel či nájemník a - Informace o poloze, pokud používáte mobilní aplikace TaHoma či Connexoon, - veškeré další informace nutné ke zpracování vašeho požadavku.
 1. Účel a právní základ pro zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme z následujících důvodů za uvedenými účely:
 1. a) Je-li to nutné k plnění povinností plynoucích ze zákona
- Dodržení zákona a požadavků příslušných soudů či orgánů státní správy v souvislosti zejména s uchováváním dokladů o nákupních transakcích, - Zabránění podvodnému jednání či jiné nezákonné činnosti.
 1. b) Je-li to nutné k plnění smlouvy mezi vámi a společností SOMFY, zejména pokud jste si zakoupili náš produkt na našich stránkách. Vaší emailovou adresu v tomto směru využíváme také pro zasílání informací o aktualizacích Vámi zakoupených produktů,
 2. c) Pokud to vyžadují níže uvedené oprávněné zájmy společnosti SOMFY
- Vedení soudního sporu či využití našeho práva na obhajobu, - Pro statistické účely, - K poskytování informací pro účely optimalizace využívání zařízení, - K vyřizování Vašich požadavků/zodpovídání dotazů v rámci telefonických hovorů, - K vyřizování Vašich požadavků v rámci služeb SOMFY Assistance a/nebo SOMFY Lead s tím, že pro tento účel mohou být osobní údaje předány i některému se SOMFY partnerů, jejichž seznam je uveden na webové stránce www.somfypartners.cz - Předávání údajů v rámci koncernu SOMFY.
 1. d) V případě, že nám k tomu dáte souhlas.
- K zasílání Newsletteru týkajících se našich produktů či služeb, pokud nám poskytnete souhlas se zasíláním Newsletteru - K zasílání reklamních nabídek přizpůsobených Vašim individuálním zájmům, pokud nám poskytnete souhlas pro účely reklamy a průzkumu trhu, - Ke zjišťování vašeho názoru v rámci marketingových studií/průzkumů, - K úpravě informací na našich webových stránkách, - K zasílání obchodních nabídek ze strany našich obchodních partnerů, které by pro Vás mohly být zajímavé. 4.Transparentnost
 1. Při shromažďování osobních údajů a informací vás informujeme, zda jsou odpovědi z vaší strany dobrovolné, nebo povinné.
 2. Pokud odmítnete poskytnout povinné informace, nebude možno splnit váš požadavek.
Informace o vás shromažďujeme  jak v konkrétní podobě viz čl. 2 výše, tak v anonymizované podobě. Veškeré shromažďované anonymizované informace, např. navštívené stránky a požadavky, nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zvykům a zlepšovat naše webové stránky tak, aby co nejlépe odpovídaly vašim zájmům.
 1. Sdílení vašich osobních údajů s dalšími subjekty
Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Tyto poskytovatele služeb si pečlivě vybíráme a kontrolujeme je. Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu tak můžeme sdílet s následujícími subjekty: - koncernové společnosti SOMFY, - naši SOMFY partneři, jejichž seznam je uveden na webové stránce  www.somfypartners.cz, a to za účelem vyřízení Vašeho konkrétního požadavku v rámci programu SOMFY Assistance a/nebo SOMFY Lead, - naši obchodní partneři pro účely přímého marketingu, a to na základě vašeho předchozího souhlasu, - naši subdodavatelé v podobě poskytovatelů zařízení pro hostování, informačních systémů, marketingového zastoupení, podpory IT (www.blahovi.com), finančních služeb, dopravci dodávaných výrobků, externí účetní společnosti, právníci a auditoři
 1. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?
V souladu s platnými předpisy máte tato práva:
 1. Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o zpracovávání vašich osobních údajů a kopii těchto osobních údajů.
 2. Právo na opravu: v případech, kdy se domníváte, že jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat, aby byly Vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem upraveny.
 3. Právo na výmaz: můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů v rozsahu povoleném platným právním předpisem.
 4. Právo na omezení zpracování: můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování: můžete proti zpracování vašich osobních údajů vznést námitku a to z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, nebo pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu. Máte neomezené právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
 6. Právo odvolat souhlas: v případech, kdy jste ke zpracování vašich osobních údajů udělili svůj souhlas, máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 7. Právo na přenositelnost údajů: v případech, kdy je to dle platných právních předpisů vhodné, máte právo, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, vám byly vráceny nebo, je-li to technicky proveditelné, byly předány třetí osobě.
Pokud hodláte výše uvedená práva uplatnit, zašlete dopis nebo e-mail na níže uvedenou adresu: Pro zákazníky: - E-mailem: dataprotection@somfy.cz - Poštou: SOMFY, spol. s r.o., k rukám Compliance Officera, Bavorská 2780/2, 155 00 Praha Pro podnikové zákazníky: - E-mailem: dataprotection@somfy.cz - Poštou: SOMFY, spol. s r.o., k rukám Compliance Officera, Bavorská 2780/2, 155 00 Praha Kromě Vašich výše uvedených práv máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. II – Automatické shromažďování informací prostřednictvím cookies Pokud navštívíte webové stránky skupiny SOMFY, mohou být do vašeho počítače, mobilního telefonu či tabletu instalována cookies. Naše webové stránky jsou navrženy tak, aby odpovídaly potřebám a očekáváním uživatelů internetu. Pro tento účel používáme především cookies, zejména k usnadnění sdílení a navigace na našich webových stránkách.
 1. Co je cookie?
Cookie je alfanumerický identifikátor instalovaný na vašem pevném disku během návštěvy webových stránek, mobilní aplikace či reklamy. Ukládá informace o vašich návštěvách na našich stránkách (stránky, které jste navštívili, datum a čas návštěv, atd.). My pak tyto informace můžeme přečíst při vaší další návštěvě stránek.
 1. Proč používáme cookies?
Na našich stránkách používáme různé druhy cookies, které slouží různým účelům. Některé jsou nutné k tomu, abyste naše stránky mohli využívat. Rozlišujeme následující druhy cookies: Naprosto nezbytná cookies Jedná se o cookies nezbytná pro funkčnost našich webových stránek. Díky těmto cookies můžete využívat hlavní funkce stránek. Bez těchto cookies byste naše stránky nemohli používat běžným způsobem. Tato cookies ukládá společnost SOMFY a souvisejí pouze s provozem našich stránek. K používání těchto cookies není vyžadován Váš souhlas. Analytická cookies Tato cookies nám poskytují informace o používání a výkonnosti našich stránek a pomáhají nám zlepšovat jejich provoz (např. nejnavštěvovanější stránky, atd.). Většina těchto cookies jsou cookies společnosti SOMFY. Tato cookies mohou být z Vaší strany zablokována viz níže. Reklamní cookies Tato cookies se využívají k předkládání reklam či zobrazování reklam nebo k zasílání informací o našich stránkách nebo jiných stránkách, které odpovídají vašim zájmům, během doby, kdy jste online. Používají se zejména k omezování počtu zobrazení reklamy a pomáhají měřit efektivitu reklamních kampaní. Tato cookies mohou být z Vaší strany zablokována viz níže. Blokování těchto cookies nemá vliv na používání našich stránek. Jejich zablokování nezabrání zobrazování reklam na našich webových stránkách nebo na internetu. Výsledkem blokování reklamních cookies budou pouze reklamy, které nezohledňují vaše zájmy či preference. Z většiny se jedná o cookies třetích stran a záleží především na reklamních společnostech. Vyčerpávající seznam těchto společností nejsme schopni poskytnout.
 1. Blokování či vypnutí cookies
Cookies spravuje váš prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete kdykoli nakonfigurovat tak, aby cookies smazal z vašeho pevného disku, zabránil ukládání nových cookies či zobrazoval upozornění před uložením cookies za účelem jejich blokování. Tímto způsobem můžete automaticky blokovat cookies nastavením této konfigurace svého prohlížeče: Mějte, prosím, na paměti, že výsledkem konfigurace mohou být změny vašich podmínek přístupu k našim službám a stránkám, které používání cookies vyžadují. Pokud je váš prohlížeč nakonfigurován na blokování všech cookies, nebudete mít optimální přístup k našim službám. Většina prohlížečů vám dovolí spravovat vaše preferovaná cookies. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby určitá cookies blokoval nebo mazal. Stejným způsobem můžete prostřednictvím svých oblíbených prohlížečů spravovat i další obdobné technologie. Následující odkazy ukazují, jak spravovat cookies dle typu použitého prohlížeče: - Pokud používáte Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Block-or-allow-cookies - Pokud používáte Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies - Pokud používáte Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs - Pokud používáte Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/cz/cookies/ Nastavení cookie můžete kdykoli změnit kliknutím ZDE.  
 1. Google Analytics
Na našich webových stránkách využíváme také Google Analytics Tato služba používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Sledování pomocí technologie Google Analytics můžete zakázat nainstalováním přídavného modulu Google Analytics Opt-Out Browser do svého stávajícího prohlížeče. Další informace jsou k dispozici na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. III - Všeobecná pravidla platná pro osobní údaje
 1. Délka uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje používané během našeho vzájemného obchodního vztahu uchováváme pouze po dobu trvání smluvního vztahu, a dále po dobu nezbytně nutnou stanovenou platnými právními předpisy, zejména daňovými, nejdéle však 10 let, pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat dané údaje déle. Osobní údaje používané pro účely přímého marketingu se uchovávají pouze po dobu 3 let od data souhlasu s využíváním uvedených údajů pro tyto účely. Bankovní údaje (pokud jsou požadovány) zpracovává náš poskytovatel služeb a uchovávají se pouze po dobu nezbytně nutnou pro vzájemný vztah či transakce. Údaje shromážděné prostřednictvím cookies jsou uchovávány pouze po dobu 13 měsíců od okamžiku udělení souhlasu uživatelem webu.
 1. Bezpečnost shromážděných osobních údajů
Jakožto správce jsme přijali a zapracovali taková technicko - organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití. V oblasti automatizovaného zpracování jsme pak přijali taková opatření, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění (prostřednictvím uživatelských oprávnění, hesel).
 1. Odkazy na jiné webové stránky
Na naší webové stránce se mohou nacházet odkazy na webové stránky třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz budete přesměrováni na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Upozorňujeme vás, že neneseme jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele webové stránky a doporučujeme vám si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštívíte. IV - Kontakt V naší společnosti jsme jmenovali osobu, která zodpovídá za ochranu osobních (Compliance Officer). Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím našich webových stránek nebo písemně na této adrese: SOMFY, spol. s r.o., k rukám Compliance Officera, Bavorská 2780/2, 155 00 Praha Nebo e-mailem: dataprotection@somfy.cz Tyto zásady jsme oprávněni kdykoli měnit dle potřeby v návaznosti na aktuální stav legislativy. V takovém případě Vás o takové změně včas vyrozumíme.  

Historie podmínek